ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਲਕਾਸ਼  ਪਿਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਤਾ ਅੰਕਿਤਾ

ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਲਕਾਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਤਾ ਅੰਕਿਤਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਦਿਲਕਾਸ਼
ਪਿਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਮਾਤਾ ਅੰਕਿਤਾ
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ