ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ “ਮੈ ਕਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਹਾਂ” ਹੁਣ ਖੜਕਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ!

ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ “ਮੈ ਕਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਹਾਂ” ਹੁਣ ਖੜਕਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ!