ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਈ.ਓ. ਤੇ ਜੇ.ਈ. ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਈ.ਓ. ਤੇ ਜੇ.ਈ. ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

 

Leave A comment describing how you like our videos. You can also post any question/query.
Stay Connected With Us by Subscribing to our channel & don’t forget to ring the bell icon for regular updates.
➤ Follow Us on Instagram- https://www.instagram.com/punjabispectrum/
➤ Follow Us on Twitter- https://twitter.com/punjabispectrum
➤ Follow Us on Facebook- https://www.facebook.com/punjabispectrum
➤ Subscribe Us on Youtube- https://www.youtube.com/punjabispectrum
➤ Visit Us on Website- https://punjabispectrum.com