ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ!

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਏ ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ!