ਪੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਿਕਲਿਆ ਝੂਠਾ!ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਰੋਪ!

ਪੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਿਕਲਿਆ ਝੂਠਾ! ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਰੋਪ!