ਸਕਿਓਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ 50% ਛਾਂਟੀ!ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲੈਣਗੇ ਡਿਊਟੀ 12 ਘੰਟੇ!

ਸਕਿਓਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ 50% ਛਾਂਟੀ! ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲੈਣਗੇ ਡਿਊਟੀ 12 ਘੰਟੇ!